libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Struktury danych | Funkcje
Połączenia bezpośrednie od wersji Gadu-Gadu 7.x

Struktury danych

struct  gg_dcc7
 Połączenie bezpośrednie od wersji Gadu-Gadu 7.x. Więcej...
 

Funkcje

static struct gg_dcc7gg_dcc7_send_file_common (struct gg_session *sess, uin_t rcpt, int fd, size_t size, const char *filename1250, const char *hash, int seek)
 
struct gg_dcc7gg_dcc7_send_file (struct gg_session *sess, uin_t rcpt, const char *filename, const char *filename1250, const char *hash)
 Rozpoczyna wysyłanie pliku o danej nazwie. Więcej...
 
struct gg_dcc7gg_dcc7_send_file_fd (struct gg_session *sess, uin_t rcpt, int fd, size_t size, const char *filename1250, const char *hash)
 
int gg_dcc7_accept (struct gg_dcc7 *dcc, unsigned int offset)
 Potwierdza chęć odebrania pliku. Więcej...
 
int gg_dcc7_reject (struct gg_dcc7 *dcc, int reason)
 Odrzuca próbę przesłania pliku. Więcej...
 
struct gg_eventgg_dcc7_watch_fd (struct gg_dcc7 *dcc)
 Funkcja wywoływana po zaobserwowaniu zmian na deskryptorze połączenia. Więcej...
 
void gg_dcc7_free (struct gg_dcc7 *dcc)
 Zwalnia zasoby używane przez połączenie bezpośrednie. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Przesyłanie plików zgodne z Gadu-Gadu 7.x jest znacznie prostsze niż w wersji 6.x. Podobnie jak poprzednio, każde połączenie jest opisane przez strukturę gg_dcc7. Nie ma konieczności otwierania gniazda nasłuchującego, ponieważ jest tworzone dla każdego połączenia osobno.

Gdy chcemy wysłać plik, wywołujemy gg_dcc7_send_file() i obserwujemy zdarzenia zarówno z gg_session, jak i gg_dcc7. Parametry funkcji to struktura sesji, numer odbiorcy, nazwa pliku, nazwa pliku w kodowaniu CP1250 (jeśli NULL to brana jest oryginalna nazwa) i skrót pliku wyznaczony algorytmem SHA1 (jeśli NULL to biblioteka liczy, blokując na ten czas działanie aplikacji). Wysyłanie jest praktycznie bezobsługowe, wystarczy zareagować na zdarzenie GG_EVENT_DCC7_DONE i GG_EVENT_DCC7_ERROR w gg_dcc7 oraz GG_EVENT_DCC7_REJECTED i GG_EVENT_DCC7_ERROR w gg_session, żeby wiedzieć, kiedy zwolnić zasoby funkcją gg_dcc7_free().

Jeśli ktoś do nas wysyła plik, otrzymamy zdarzenie GG_EVENT_DCC7_NEW z sesji. Należy przygotować deskryptor otwarty do zapisu, wpisać jego wartość do pola file_fd struktury gg_dcc7 i wywołać gg_dcc7_accept() albo od razu wywołać gg_dcc7_reject(), jeśli nie chcemy połączenia. Tak samo jak przy wysyłaniu, wystarczy obsłużyć GG_EVENT_DCC7_DONE w strukturze gg_dcc7 i GG_EVENT_DCC7_ERROR w strukturach gg_session i gg_dcc7.

Deskryptor połączenia (pole fd struktury gg_dcc7) może zmienić się po wywołaniu funkcji gg_dcc7_accept() lub otrzymaniu jednego ze zdarzeń: GG_EVENT_DCC7_CONNECTED, GG_EVENT_DCC7_ACCEPT, GG_EVENT_DCC7_PENDING.

Opcje połączeń

Ponieważ jedna ze stron odbiera połączenie bezpośrednie, konieczne jest nasłuchiwanie na porcie TCP. Domyślne ustawienia pozwalają na poprawną pracę jeśli co najmniej jedna ze stron połączenia ma bezpośredni dostęp do sieci, bez translacji adresów i/lub portów. Pole client_addr struktury gg_login_params mówi na jakim adresie należy nasłuchiwać. Domyślna wartość 0.0.0.0 powoduje nasłuchiwanie na wszystkich dostępnych interfejsach komputera. Pole client_port mówi na którym porcie należy nasłuchiwać. Domyślna wartość 0 powoduje nasłuchiwanie na losowym dostępnym porcie. Należy zwrócić uwagę, że jeśli jedno połączenie będzie nasłuchiwać na danym porcie, inne już nie będzie w stanie, co spowoduje błąd.

Druga para ustawień dotyczy publicznego adresu i portu. Ta strona połączenia, która nasłuchuje na porcie TCP wysyła do drugiej strony swój adres i numer portu. Pole external_addr mówi jaki adres zostanie wysłany. Domyślna wartość 0.0.0.0 powoduje wysłanie adresu IP, z którego sesja łączy się z serwerem. Pole external_port mówi jaki port zostanie wysłany. Domyślna wartość 0 powoduje wysłane portu, na którym połączenie nasłuchuje.

Do zrobienia

Dokumentacja funkcji

static struct gg_dcc7* gg_dcc7_send_file_common ( struct gg_session sess,
uin_t  rcpt,
int  fd,
size_t  size,
const char *  filename1250,
const char *  hash,
int  seek 
)
static

Rozpoczyna wysyłanie pliku.

Funkcja jest wykorzystywana przez gg_dcc7_send_file() oraz gg_dcc_send_file_fd().

Parametry
sessStruktura sesji
rcptNumer odbiorcy
fdDeskryptor pliku
sizeRozmiar pliku
filename1250Nazwa pliku w kodowaniu CP-1250
hashSkrót SHA-1 pliku
seekFlaga mówiąca, czy można używać lseek()
Zwraca
Struktura gg_dcc7 lub NULL w przypadku błędu
struct gg_dcc7* gg_dcc7_send_file ( struct gg_session sess,
uin_t  rcpt,
const char *  filename,
const char *  filename1250,
const char *  hash 
)

Rozpoczyna wysyłanie pliku o danej nazwie.

Parametry
sessStruktura sesji
rcptNumer odbiorcy
filenameNazwa pliku w lokalnym systemie plików
filename1250Nazwa pliku w kodowaniu CP-1250
hashSkrót SHA-1 pliku (lub NULL jeśli ma być wyznaczony)
Zwraca
Struktura gg_dcc7 lub NULL w przypadku błędu
struct gg_dcc7* gg_dcc7_send_file_fd ( struct gg_session sess,
uin_t  rcpt,
int  fd,
size_t  size,
const char *  filename1250,
const char *  hash 
)

Rozpoczyna wysyłanie pliku o danym deskryptorze.

Nota
Wysyłanie pliku nie będzie działać poprawnie, jeśli deskryptor źródłowy jest w trybie nieblokującym i w pewnym momencie zabraknie danych.
Parametry
sessStruktura sesji
rcptNumer odbiorcy
fdDeskryptor pliku
sizeRozmiar pliku
filename1250Nazwa pliku w kodowaniu CP-1250
hashSkrót SHA-1 pliku
Zwraca
Struktura gg_dcc7 lub NULL w przypadku błędu
int gg_dcc7_accept ( struct gg_dcc7 dcc,
unsigned int  offset 
)

Potwierdza chęć odebrania pliku.

Parametry
dccStruktura połączenia
offsetPoczątkowy offset przy wznawianiu przesyłania pliku
Nota
Biblioteka nie zmienia położenia w odbieranych plikach. Jeśli offset początkowy jest różny od zera, należy ustawić go funkcją lseek() lub podobną.
Zwraca
0 jeśli się powiodło, -1 w przypadku błędu
int gg_dcc7_reject ( struct gg_dcc7 dcc,
int  reason 
)

Odrzuca próbę przesłania pliku.

Parametry
dccStruktura połączenia
reasonPowód odrzucenia
Zwraca
0 jeśli się powiodło, -1 w przypadku błędu
struct gg_event* gg_dcc7_watch_fd ( struct gg_dcc7 dcc)

Funkcja wywoływana po zaobserwowaniu zmian na deskryptorze połączenia.

Funkcja zwraca strukturę zdarzenia gg_event. Jeśli rodzaj zdarzenia to GG_EVENT_NONE, nie wydarzyło się jeszcze nic wartego odnotowania. Strukturę zdarzenia należy zwolnić funkcja gg_event_free().

Parametry
dccStruktura połączenia
Zwraca
Struktura zdarzenia lub NULL jeśli wystąpił błąd
void gg_dcc7_free ( struct gg_dcc7 dcc)

Zwalnia zasoby używane przez połączenie bezpośrednie.

Parametry
dccStruktura połączenia