libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Struktury danych | Wyliczenia | Funkcje
Połączenie z serwerem

Struktury danych

struct  gg_session
 Sesja Gadu-Gadu. Więcej...
 
struct  gg_login_params
 Parametry połączenia z serwerem Gadu-Gadu. Więcej...
 

Wyliczenia

enum  gg_ssl_t {
  GG_SSL_DISABLED = 0,
  GG_SSL_ENABLED,
  GG_SSL_REQUIRED
}
 Flaga połączenia szyfrowanego. Więcej...
 
enum  {
  GG_FEATURE_MSG77,
  GG_FEATURE_STATUS77,
  GG_FEATURE_DND_FFC,
  GG_FEATURE_IMAGE_DESCR
}
 Flagi opcji protokołu. Więcej...
 

Funkcje

struct gg_sessiongg_login (const struct gg_login_params *p)
 Łączy się z serwerem Gadu-Gadu. Więcej...
 
int gg_ping (struct gg_session *sess)
 Wysyła do serwera pakiet utrzymania połączenia. Więcej...
 
void gg_logoff (struct gg_session *sess)
 Kończy połączenie z serwerem. Więcej...
 
void gg_free_session (struct gg_session *sess)
 Zwalnia zasoby używane przez połączenie z serwerem. Więcej...
 
int gg_multilogon_disconnect (struct gg_session *gs, gg_multilogon_id_t conn_id)
 Rozłącza inną sesję multilogowania. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Każde połączenie z serwerem jest rozpoczynane funkcją gg_login() zwracającą strukturę gg_session, opisującą dane połączenie. Funkcja gg_login() za parametr przyjmuje wskaźnik strukturę zawierającą listę parametrów połączenia. Przykładowy kod rozpoczynający łączenie wygląda następująco:

struct gg_session *sesja;
struct gg_login_params parametry;
struct gg_event *zdarzenie;
memset(&parametry, 0, sizeof(parametry));
parametry.uin = 12345;
parametry.password = "hasło";
parametry.async = 1;
parametry.status = GG_STATUS_INVISIBLE;
sesja = gg_login(&parametry);
if (!sesja) {
błąd("Nie można się połączyć");
exit(1);
}
// ...

Lista wszystkich parametrów połączenia znajduje się w opisie struktury gg_login_params. W zależności od tego, czy łączymy się synchronicznie czy asynchronicznie (jak w przykładzie), funkcja gg_login() zwróci wskaźnik dopiero po udanym połączeniu lub zaraz po rozpoczęciu procedury łączenia. Dokładny opis dalszej obsługi połączenia znajduje się w sekcji poświęconej obsłudze zdarzeń.

Nowe statusy (nie przeszkadzać, poGGadaj ze mną), opisy graficzne i wiadomości kodowane UTF-8 będą dostępne dopiero po ustawieniu odpowiednich parametrów połączenia. Jest to niezbędne, ponieważ starsze klienty mogłyby nie działać prawidłowo, gdyby przy domyślnych parametrach połączenia zmieniło się zachowanie biblioteki.

parametry.encoding = GG_ENCODING_UTF8;
parametry.protocol_features = GG_FEATURE_DND_FFC | GG_FEATURE_IMAGE_DESCR;

Aby łączyć się z użyciem serwera pośredniczącego (ang. proxy), należy przed połączeniem ustawić zmienne globalne gg_proxy_enabled , gg_proxy_host , gg_proxy_port i inne.

Do korzystania z połączeń bezpośrednich wersji 6.x, konieczne jest przed połączeniem ustawienie zmiennych globalnych gg_dcc_ip i gg_dcc_port.

Począwszy od Gadu-Gadu 10 możliwe są połączenia szyfrowane. Aby je włączyć, należy ustawić pole tls struktury gg_login_params:

parametry.tls = GG_SSL_ENABLED;

W przypadku braku wkompilowanej obsługi SSL parametr ten zostanie zignorowany. By upewnić się, że połączenie nigdy nie będzie przeprowadzone bez szyfrowania, należy przypisać wartość GG_SSL_REQUIRED (patrz gg_ssl_t).

Procedura łączenia z serwerem

Procedura łączenia się z serwerem składa się z kilku etapów:

  1. Rozwiązywanie nazwy serwera rozdzielającego (ang. hub), domyślnie appmsg.gadu-gadu.pl
  2. Nawiązanie połączenia z serwerem rozdzielającym na porcie 80.
  3. Wysłanie zapytania o adres właściwego serwera. Parametrami zapytania są m.in. numer konta i wersja klienta.
  4. Odebranie odpowiedzi zawierającej adres IP właściwego serwera, jego port i ewentualnie wiadomość systemową.
  5. Nawiązanie połączenia z właściwym serwerem.
  6. Odebranie pakietu z ziarnem hasła do przeprowadzenia autoryzacji typu challenge-response.
  7. Wysłanie pakietu z parametrami logowania (w tym skrótem hasła).
  8. Odebranie pakietu z informacją o pomyślnym lub nieudanym logowaniu.

Wszystkimi etapami zajmuje się funkcja gg_login() w przypadku połączenia synchronicznego lub gg_login() i gg_watch_fd() dla połączeń asynchronicznych. Możliwe jest pominięcie pierwszych czterech kroków, związanych z połączeniem z serwerem rozdzielającym, przez ręczne podanie adresu i portu właściwego serwera w polach server_addr i server_port struktury gg_login_params. Jest to przydatne w sytuacjach, gdy serwer rozdzielający jest przeciążony lub niedostępny, albo gdy zwraca nieprawidłowy adres właściwego serwera.

Rozwiązywanie nazwy w systemach zgodnych z normą POSIX jest operacją synchroniczną. Z tego powodu w trybie asynchronicznym konieczne jest utworzenie dodatkowego procesu lub wątku (w zależności od opcji kompilacji), który w tle dokona rozwiązania nazwy i zwróci wynik do procesu lub wątku nadrzędnego.

Nota
Jeśli biblioteka używa procesu do rozwiązywania nazw, w aplikacji należy użyć funkcji systemowej wait() lub podobnej do prawidłowego zakończenia życia procesu potomnego. W przeciwnym wypadku, w zależności od zachowania systemu operacyjnego, mogą powstawać procesy zombie.

Utrzymanie połączenia

Serwer oczekuje regularnego wysyłania pakietów utrzymania połączenia. W tym celu należy co minutę wywoływać funkcję gg_ping().

Zakończenie połączenia

Aby się wylogować, należy użyć funkcji gg_logoff(), a następnie zwolnić zasoby związane z sesją za pomocą funkcji gg_free_session(). Aby ustawić status z opisem, należy wcześniej wywołać funkcję gg_change_status_descr().

Multilogowanie

Około wersji Gadu-Gadu 10 pojawiła się możliwość łączenia kilku sesji jednocześnie. Aby włączyć tę funkcję należy do gg_login_params.protocol_features dodać GG_FEATURE_MULTILOGON. Domyślnie ta opcja jest wyłączona, więc zwykle będzie to wyglądać następująco:

parametry.protocol_features = GG_FEATURE_ALL | GG_FEATURE_MULTILOGON;

Po połączeniu z włączoną możliwością multilogowania, inne sesje nie zostaną rozłączone. W momencie połączenia dodatkowej sesji, aplikacja otrzyma zdarzenie GG_EVENT_MULTILOGON_INFO . Wiadomości przychodzące sąprzekazywane do wszystkich sesji, a wychodzące do rozmówców z jednej sesji do pozostałych za pomocą zdarzenia GG_EVENT_MULTILOGON_MSG . Aby zdalnie rozłączyć innąsesję, należy użyć funkcji gg_multilogon_disconnect().

Dokumentacja typów wyliczanych

enum gg_ssl_t

Flaga połączenia szyfrowanego.

Wartości wyliczeń
GG_SSL_DISABLED 

Połączenie SSL wyłączone.

GG_SSL_ENABLED 

Połączenie SSL włączone gdy dostępne.

Błędny certyfikat serwera nie powoduje odrzucenia połączenia.

GG_SSL_REQUIRED 

Połączenie SSL wymagane.

Błędny certyfikat serwera powoduje odrzucenie połączenia.

anonymous enum

Flagi opcji protokołu.

Wartości wyliczeń
GG_FEATURE_MSG77 

Klient życzy sobie otrzymywać wiadomości zgodnie z protokołem 7.7.

GG_FEATURE_STATUS77 

Klient życzy sobie otrzymywać zmiany stanu zgodnie z protokołem 7.7.

GG_FEATURE_DND_FFC 

Klient obsługuje statusy "nie przeszkadzać" i "poGGadaj ze mną".

GG_FEATURE_IMAGE_DESCR 

Klient obsługuje opisy graficzne oraz flagę GG_STATUS80_DESCR_MASK.

Dokumentacja funkcji

struct gg_session* gg_login ( const struct gg_login_params p)

Łączy się z serwerem Gadu-Gadu.

Przy połączeniu synchronicznym funkcja zakończy działanie po nawiązaniu połączenia lub gdy wystąpi błąd. Po udanym połączeniu należy wywoływać funkcję gg_watch_fd(), która odbiera informacje od serwera i zwraca informacje o zdarzeniach.

Przy połączeniu asynchronicznym funkcja rozpocznie procedurę połączenia i zwróci zaalokowaną strukturę. Pole fd struktury gg_session zawiera deskryptor, który należy obserwować funkcją select, poll lub za pomocą mechanizmów użytej pętli zdarzeń (Glib, Qt itp.). Pole check jest maską bitową mówiącą, czy biblioteka chce być informowana o możliwości odczytu danych (GG_CHECK_READ) czy zapisu danych (GG_CHECK_WRITE). Po zaobserwowaniu zmian na deskryptorze należy wywołać funkcję gg_watch_fd(). Podczas korzystania z połączeń asynchronicznych, w trakcie połączenia może zostać stworzony dodatkowy proces rozwiązujący nazwę serwera – z tego powodu program musi poprawnie obsłużyć sygnał SIGCHLD.

Nota
Po nawiązaniu połączenia z serwerem należy wysłać listę kontaktów za pomocą funkcji gg_notify() lub gg_notify_ex().
Funkcja zwróci błąd ENOSYS jeśli połączenie SSL było wymagane, ale obsługa SSL nie jest wkompilowana.
Parametry
pStruktura opisująca parametry połączenia. Wymagane pola: uin, password, async.
Zwraca
Wskaźnik do zaalokowanej struktury sesji gg_session lub NULL w przypadku błędu.
int gg_ping ( struct gg_session sess)

Wysyła do serwera pakiet utrzymania połączenia.

Klient powinien regularnie co minutę wysyłać pakiet utrzymania połączenia, inaczej serwer uzna, że klient stracił łączność z siecią i zerwie połączenie.

Parametry
sessStruktura sesji
Zwraca
0 jeśli się powiodło, -1 w przypadku błędu
void gg_logoff ( struct gg_session sess)

Kończy połączenie z serwerem.

Funkcja nie zwalnia zasobów, więc po jej wywołaniu należy użyć gg_free_session(). Jeśli chce się ustawić opis niedostępności, należy wcześniej wywołać funkcję gg_change_status_descr() lub gg_change_status_descr_time().

Nota
Jeśli w buforze nadawczym połączenia z serwerem znajdują się jeszcze dane (np. z powodu strat pakietów na łączu), prawdopodobnie zostaną one utracone przy zrywaniu połączenia. Aby mieć pewność, że opis statusu zostanie zachowany, należy ustawić stan GG_STATUS_NOT_AVAIL_DESCR za pomocą funkcji gg_change_status_descr() i poczekać na zdarzenie GG_EVENT_DISCONNECT_ACK.
Parametry
sessStruktura sesji
void gg_free_session ( struct gg_session sess)

Zwalnia zasoby używane przez połączenie z serwerem.

Funkcję należy wywołać po zamknięciu połączenia z serwerem, by nie doprowadzić do wycieku zasobów systemowych.

Parametry
sessStruktura sesji
int gg_multilogon_disconnect ( struct gg_session gs,
gg_multilogon_id_t  conn_id 
)

Rozłącza inną sesję multilogowania.

Parametry
gsStruktura sesji
conn_idSesja do rozłączenia
Zwraca
0 jeśli się powiodło, -1 w przypadku błędu